Конкордат

Конкордатът е процедура за защита при несъстоятелност, която се прилага в някои държави. При тази процедура длъжникът и кредиторите се договарят за план, който позволява на длъжника да изплати дълга си във времето. Това може да бъде ефективен начин за избягване на ликвидацията и да позволи на длъжника да запази бизнеса си. Важно е обаче да се отбележи, че Конкордатът не защитава длъжника от всички дългове. По-специално, той не защитава от обезпечени дългове, като например ипотеки или заеми за автомобили. В резултат на това длъжникът все още може да бъде изложен на риск да загуби имуществото си, ако не е в състояние да извършва плащанията. Въпреки това Конкордатът може да бъде полезен инструмент за предприятия, които се борят да останат на повърхността.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма