Консолидиран баланс

Балансът е отчет за финансовото състояние на дружеството към даден момент. Той включва активи, пасиви и собствен капитал. Консолидираният баланс за търговските банки включва всички клонове, представителства и други сателитни структури. Това дава по-точна представа за финансовото състояние на банката. Балансът може да се използва за оценка на платежоспособността на банката и на нейната способност да изпълнява задълженията си. Той може да се използва и за оценка на рисковостта на активите на банката и на нейната способност да генерира приходи.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма