Контокорентен кредит

Повечето хора са запознати с традиционните форми на кредитиране, като например заеми и кредитни линии. Съществува обаче и друг вид кредит, който става все по-популярен, известен като кредит под условие. Условният кредит е ограничен размер на кредита, отпуснат за кратък период от време, обикновено шест месеца или по-малко. Този вид кредит често се използва от първокласни клиенти на разплащателни сметки за покриване на текущите им плащания. Едно от предимствата на условния кредит е, че той може да помогне на хората да избегнат плащането на лихви по кредитните си салда. Освен това този вид кредит може да се използва за покриване на неочаквани разходи, като например медицински сметки или ремонт на автомобил. Ако търсите гъвкав и удобен начин за достъп до кредит, тогава условният кредит може да е подходящ за вас.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма