Контрагент

Изпълнителят е физическо или юридическо лице, което сключва договор с друга страна, известна като възложител. Изпълнителят се съгласява да предостави определени услуги или продукти на възложителя срещу заплащане. В много случаи изпълнителите се използват за изпълнение на задачи, които възложителят не може да извърши сам, като например ремонт на жилище или изграждане на нова структура. В други случаи възложителят може просто да не разполага с време или ресурси, за да изпълни проекта самостоятелно. И в двата случая е важно и двете страни да разберат ясно условията на договора преди началото на работата. Това ще помогне да се гарантира, че проектът ще бъде завършен по начин, удовлетворяващ и двете участващи страни.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма