Контролен пакет акции

Повечето акционерни дружества се контролират от малка група акционери, известни като контролен пакет. Тази група обикновено притежава мнозинството от акциите, което ѝ дава решаваща дума за това как се управлява дружеството. Макар че това споразумение често може да бъде полезно, то може да доведе и до проблеми. Например, контролиращият пакет може да се интересува повече от краткосрочни печалби, отколкото от дългосрочна стабилност, което може да изложи дружеството на риск. Освен това контролиращият акционер може да използва властта си, за да обогати несправедливо себе си или свои приближени, вместо да реинвестира в дружеството. В резултат на това е важно акционерите да проявяват предпазливост, когато предоставят контрол на малка група. В противен случай те могат да се окажат с ограничени възможности за защита, ако нещата се объркат.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма