Кореспондентски отношения

Кореспондентските отношения между банките се основават на обмена на банкови услуги. Най-основната форма на кореспондентските отношения е плащането на чекове. Когато чекът се депозира в една банка, тази банка уведомява банката на получателя да извърши плащането. След това банката на получателя на плащането или сама извършва плащането, или изпраща уведомление до получателя на плащането, с което го уведомява за дължимата сума. По-сложните кореспондентски отношения могат да включват обработка на международни плащания, заеми и други финансови транзакции. В много случаи тези отношения се уреждат с официални споразумения между участващите банки. Въпреки това, дори и при липса на такива споразумения, банките често поддържат кореспондентски отношения помежду си, за да предложат на клиентите си по-всеобхватен набор от услуги.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма