Кореспондентски сметки

Кореспондентската сметка е вид банкова сметка, която позволява на една финансова институция да държи депозити и да извършва транзакции от името на друга финансова институция. Кореспондентските сметки обикновено се използват от банки в различни държави за уреждане на плащания между тях. Тези сметки обикновено носят лихви на участващите банки и могат да се използват и за предоставяне на услуги по обмен на валута. В някои случаи кореспондентските сметки могат да се използват, за да помогнат на банките да изпълнят регулаторни изисквания, като например изисквания за задължителни резерви. Като цяло кореспондентските сметки предоставят на банките начин да намалят разходите и риска при извършването на международни транзакции.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма