Котиране

В света на финансите листването може да се отнася до две различни неща. Първо, това е процесът на определяне на цената на ценните книжа и стоките, които ще се търгуват на борсата. Тази цена обикновено се определя от търсенето и предлагането, както и от други фактори, като например вида на ценните книжа или стоките, които се котират. След като цената бъде определена, тя се публикува в официален списък на валутните курсове. Този листинг ще включва и цените на ценни книжа и стоки, които не се търгуват на борсата, като например чуждестранна валута или някои видове облигации. Второто определение за листване се отнася до процеса на публикуване на имената и цените на ценните книжа, които ще се търгуват на борсата. Този списък обикновено се публикува преди началото на търговията всеки ден и помага на инвеститорите да знаят какво

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма