Краткосрочен актив

Краткосрочните активи са важна част от баланса на всеки бизнес. Те осигуряват ликвидността, необходима за ежедневното функциониране на бизнеса и за финансиране на непосредствените нужди. Често срещани примери за краткосрочни активи са паричните средства и паричните еквиваленти, вземанията и материалните запаси. Краткосрочните активи са важни, тъй като могат бързо да бъдат превърнати в парични средства, което дава на бизнеса гъвкавост да реагира на неочаквани разходи или да се възползва от възможностите, когато те възникнат. Краткосрочните активи обаче са свързани и с рискове. Те често са по-малко стабилни от дългосрочните активи и стойността им може да се колебае бързо в отговор на промените в пазарните условия. В резултат на това предприятията трябва внимателно да управляват своите краткосрочни активи, за да гарантират, че разполагат с достатъчно парични средства в

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма