Банка кореспондент

Банката кореспондент е банка, която предоставя различни банкови услуги на друга банка, когато последната няма собствени клонове или офиси. С други думи, това е банка, която действа от името на друга банка в чужбина. Кореспондентските банки играят важна роля в международната търговия и транзакции. Те спомагат за улесняване на плащанията между банките и техните клиенти, а също така предоставят и други услуги, като например акредитиви и валутни услуги. Накратко, кореспондентските банки осигуряват важна връзка между банките и техните клиенти в различни части на света.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма