Краткосрочен пасив

Всеки собственик на бизнес знае, че отговорността е един от най-големите рискове, пред които е изправен. Отговорността се определя като нещо, което потенциално може да доведе до финансови загуби, и има много различни видове отговорности, с които бизнесът може да се сблъска. Един от видовете задължения е краткосрочното задължение. Краткосрочен пасив е пасив, чийто остатъчен срок до падежа е по-малък или равен на една година. Това означава, че дългът ще трябва да бъде изплатен в рамките на следващата година. Краткосрочните задължения обикновено могат да се управляват, но все пак те могат да създадат напрежение върху паричния поток. Предприятията трябва внимателно да наблюдават краткосрочните си задължения и да се уверят, че разполагат с план за своевременното им изплащане.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма