Краткотрайни активи

Краткотрайните активи са парични средства или активи, които могат да бъдат превърнати в парични средства в кратък период от време. Това е важно, тъй като позволява на предприятията да разполагат с необходимата ликвидност, за да посрещнат задълженията си. Често срещани примери за краткотрайни активи са материалните запаси, вземанията и предплатените разходи. Въпреки че краткотрайните активи са важни за предприятията, те могат да бъдат и източник на финансов риск, ако не се управляват правилно. Например, ако бизнесът разчита твърде много на краткосрочно финансиране за финансиране на дейността си, той може да се окаже в затруднено положение, ако източниците му на финансиране престанат да съществуват. В резултат на това за предприятията е важно да постигнат баланс между краткосрочното и дългосрочното финансиране.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма