Кредит

В бизнеса терминът "кредит" има много различни значения. Най-общо казано, кредит е всяка експозиция, която може да възникне в резултат на финансова транзакция. Това може да включва нещо толкова просто като банков заем или кредитна линия, или нещо по-сложно като придобиване на акции или ценни книжа. Във всеки случай страната, която получава кредита, поема определен риск. Ако дългът не бъде погасен, от нея може да се изиска да покрие загубата. В резултат на това е важно внимателно да обмислите всяко предложение за кредит, преди да го приемете. В някои случаи може да се наложи да се предостави обезпечение, за да се обезпечи кредитът. Това дава възможност на кредитора да възстанови загубите си, ако не сте в състояние да изплатите дълга. В крайна сметка, независимо дали

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма