Кредитен еквивалент на задбалансова позиция

Кредитният еквивалент на задбалансова позиция е сумата на задбалансовата позиция, приравнена към балансовия актив, като се използва коефициентът на преобразуване на позицията. Това се използва за оценка на риска от контрагента за деривати и други финансови инструменти. Сумата на кредитния еквивалент се умножава по коефициента на преобразуване на кредита, за да се получи общата условна стойност на балансовия актив. Изчислението трябва да се направи, за да се определи дали финансовата институция разполага с достатъчно капитал, за да покрие експозицията си в случай на неизпълнение от страна на контрагента

Коефициентът на кредитна конверсия обикновено е 1,0 за кредитите и 0,5 за дериватите, но той може да варира в зависимост от вида на инструмента и свързания с него риск.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма