Кредитен ресурс

Когато дадена банка трябва да вземе пари назаем, тя го прави на междубанковия паричен пазар. Това е пазар, на който банките си отпускат пари назаем. Лихвеният процент, който банките си налагат една на друга за тези заеми, се нарича овърнайт лихвен процент. Овърнайт лихвеният процент е най-важният лихвен процент в икономиката, тъй като той влияе върху всички останали лихвени проценти. Причината, поради която овърнайт лихвата е толкова важна, е, че тя определя цената на заемите за банките. Ако овърнайт лихвата е висока, банките ще налагат по-високи лихвени проценти по заемите за потребителите и предприятията. Това може да доведе до забавяне на икономическата активност. От друга страна, ако овърнайт лихвеният процент е нисък, банките ще начисляват по-ниски лихвени проценти по заемите, което може да стимулира икономическата активност. Паричната политика

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма