Кредитен риск

Когато отпускат кредит, кредиторите поемат риска, че кредитополучателите може да не са в състояние да изплатят дълга си. Това е известно като кредитен риск. Съществуват редица фактори, които могат да допринесат за кредитния риск, като например доброто финансово състояние на кредитополучателя, условията на кредита и икономическата среда. Въпреки че кредиторите обикновено използват редица инструменти за оценка на кредитния риск, винаги има известна несигурност. В резултат на това кредиторите обикновено начисляват по-високи лихвени проценти за заеми, които са свързани с по-голям кредитен риск. За кредитополучателите е важно да разберат факторите, които допринасят за кредитния риск, за да вземат информирани решения за поемане на дълг.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма