Кредити за оборотни средства

Заемите за оборотни средства са важна част от поддържането на гладкото функциониране на бизнеса. Те осигуряват средствата, необходими за закупуване на стоково-материални запаси, за плащане на ежедневните операции и за покриване на други краткосрочни разходи. Без заеми за оборотни средства много предприятия биха били принудени да затворят врати. Тъй като обаче тези заеми са краткосрочни, те са с по-високи лихвени проценти от традиционните банкови заеми. В резултат на това предприятията трябва внимателно да преценят дали могат да си позволят изплащането на вноските, преди да вземат заем за оборотни средства. Но за тези, които се нуждаят от средства, заемите за оборотни средства могат да бъдат спасителен пояс.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма