Банкиране

Банковото дело е процесът на управление на банката, най-общо на нейните активни и пасивни операции, с цел реализиране на печалба и укрепване на доверието на нейните клиенти и акционери. Основните функции на банковото дело са: приемане на депозити от клиенти; организиране на плащания между банките и техните клиенти; предоставяне на кредити и други финансови услуги. Всички тези дейности имат за цел да донесат печалба на банката, като същевременно гарантират сигурността и стабилността на банковите операции. За да постигнат тези цели, банките трябва внимателно да управляват своите активи и пасиви, както и равнището на капитала си. Те трябва също така да поддържат стабилни отношения със своите регулаторни и надзорни органи.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма