Кредитна линия

Кредитната линия е размерът на кредита, който търговските банки се съгласяват да предоставят на своите клиенти. Кредитната линия може да се усвоява на вноски за определен период от време, а условията за нея се посочват в споразумението между банката и клиента. Кредитната линия може да се използва за различни цели, например за финансиране на закупуването на стоково-материални ценности или имущество, или за целите на оборотния капитал. Лихвеният процент по кредитната линия обикновено е по-нисък от лихвения процент по срочен кредит, което я прави привлекателен вариант за предприятия, които се нуждаят от постоянен достъп до средства. Освен това лихвите, платени по кредитна линия, често се приспадат от данъците, което може допълнително да намали разходите по заема.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма