Криминален риск

В банковия сектор криминалният риск е рискът от кражба, измама, злоупотреба или други криминални престъпления, които могат да причинят загуби на банката. Този вид риск е постоянно присъстващ и може да идва както от вътрешни, така и от външни източници. За да намалят този риск, банките са въвели редица мерки, включително проверки на миналото на служителите, охранителни камери и аларми, както и спазване на разпоредбите за борба с изпирането на пари. Освен това банките редовно преразглеждат своите политики и процедури, за да се уверят, че те са в крак с най-новите заплахи. Като вземат тези предпазни мерки, банките могат да помогнат за намаляване на въздействието на престъпните дейности.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма