Крос курсове

Кръстосаната валута е курсът на две валути една спрямо друга. Базовата валута е тази, в която е деноминирана транзакцията. Терминът "кръстосана валута" обикновено се отнася до валутните курсове (FX). За две валути се казва, че са в кръстосан курс, ако и двете се търгуват срещу трета валута. Например двойките EUR/USD и USD/JPY са кръстосани, тъй като и двете двойки включват щатския долар. Кръстосването може да се отнася и за лихвените суапове (IRS), при които се разменят две валути, без да се използва щатският долар като референтна точка. Във валутната търговия кросовете се търгуват по-рядко от основните валутни двойки, но все пак могат да предложат възможности за трейдърите. Много търговци на дребно се фокусират върху търговията с основните валутни двойки, защото те са склонни да

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма