Курс

Курсът на ценните книжа е цената, на която те се търгуват на борсата. Тази цена се влияе от много неща, но най-важното е, че тя отразява средния доход, който може да се получи от притежаването на тези ценни книжа, както и преобладаващите лихвени проценти. Курсът се влияе и от така наречената "борсова игра", която е начин на спекулация, осъществявана на фондовата борса. Тази игра включва изготвяне на прогнози за бъдещото движение на цените на ценните книжа, след което те се купуват или продават в съответствие с тези прогнози. Целта на играта е да се реализира печалба, като се предвиди правилно накъде ще се движи пазарът. Ако правилно предвидите покачване на цената на дадена ценна книга, ще реализирате печалба, когато я продадете; ако правилно

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма