Курс "Купува"

Когато националната валута е силна, нейните граждани могат да купуват чуждестранна валута по по-нисък курс, като по същество "купуват" другата валута. Обратното също е вярно; когато националната валута е слаба, гражданите ѝ ще трябва да плащат повече, за да купуват чуждестранна валута. Следователно курсът "купува", определен от банките, отразява силата на националната валута. Високият курс "купува" показва силна валута, а ниският курс "купува" - слаба валута. Макар че курсът "купува" постоянно се колебае в отговор на глобалните икономически условия, той е важен показател за икономическото здраве на дадена страна.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма