Курс "Продава"

Когато става въпрос за чуждестранна валута, банките обикновено предлагат два различни курса - курс "продава" и курс "купува". Курсът "продава" е курсът, по който банките продават чуждестранна валута срещу националната валута, а курсът "купува" е курсът, по който те купуват чуждестранна валута. Обикновено курсът "продава" е по-висок от основния курс, докато курсът "купува" е по-нисък. Тази разлика между двата курса е известна като "спред" Размерът на спреда може да варира в зависимост от редица фактори, включително пазарните условия и вида на търгуваната валута. Например спредът при основните валути обикновено е по-малък от този при по-малко популярните валути.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма