Либор (Libor - London interbank offered rate)

Либор е основният лихвен процент, по който банките си отпускат заеми на европейския паричен пазар. Често се използва и за определяне на лихвения процент по други видове кредити. Либорът се определя от група банки и се публикува ежедневно. Обикновено лихвените проценти са много ниски, тъй като банките, които отпускат парите, обикновено са големи международни банки с ниски разходи по заемите. Въпреки това лихвените проценти по Libor могат да се повишат в периоди на финансова нестабилност, тъй като банките намаляват желанието си да си отпускат заеми една на друга. В резултат на това лихвените проценти по Libor могат да дадат представа за състоянието на банковия сектор и на икономиката като цяло.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма