Лизингова такса

Лизинговата такса е такса, събирана от лизингодателя за различните услуги, предоставяни съгласно лизинговия договор. Тя може да включва такси за ползване на помещенията, комунални услуги, поддръжка и ремонти. Лизинговата такса обикновено се плаща на месечна база и е важно да се гарантира, че всички такси се плащат изцяло и навреме. В противен случай може да се наложи плащане на такси за забава или други санкции. При договаряне на лизингов договор е важно внимателно да прегледате списъка с такси на лизингодателя, за да сте сигурни, че сте наясно с всички такси, които ще се плащат по лизинговия договор.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма