Лизингодател

В качеството си на собственик на наетия имот лизингодателят е страна по договора за лизинг и отговаря за поддръжката на имота в съответствие с условията на договора за лизинг. Наемодателят може да отговаря и за плащането на данъци и застраховки на имота, както и за всички комунални услуги, които не са включени в наема. В замяна на тези задължения наемодателят има право да получава наем от наемателя в съответствие с условията на договора за наем. Лизингодателят може също така да реши да прекрати договора за лизинг, ако лизингополучателят не изпълнява задълженията си по договора.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма