Лизингополучател

Лизингополучателят е страната по договора за лизинг, която използва лизинговия обект. Предметът на лизинга може да бъде всичко - от земя до автомобил и оборудване. Условията на договора за лизинг се договарят между лизингополучателя и лизингодателя и могат да бъдат за определен период от време или безсрочни. Лизингополучателят е отговорен за плащането на договорения наем или такси, както и за поддръжката и ремонта на лизинговия обект по време на срока на лизинговия договор. В края на лизинговия договор лизингополучателят може да има възможност да закупи лизинговия обект от лизингодателя.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма