Ликвидация

Процесът на ликвидация има за цел да превърне имуществото и другите активи в парични средства, за да може да се плати на кредиторите. Това може да стане чрез продажба на активи или чрез използване на салда по сметки. След като бъдат изплатени всички кредитори, останалите активи се разпределят между акционерите. Ликвидацията може да бъде труден процес, но често се налага, за да се защитят интересите на кредиторите. В някои случаи ликвидацията може да бъде единственият начин да се предотврати фалитът на дружеството. Поради това е важно да се разбере процесът и последиците от него, преди да се вземат каквито и да било решения.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма