Ликвиден актив

Ликвиден актив е всеки актив в баланса на търговските банки, който отговаря на условията за стабилна цена, продаваемост и възвръщаемост. С други думи, ликвиден актив е актив, който може да бъде продаден бързо и без значителна загуба на стойност. Най-често срещаният вид ликвиден актив са паричните средства, но други активи като акции, облигации и взаимни фондове също могат да се считат за ликвидни активи. Ликвидните активи са важни, тъй като при необходимост могат лесно да бъдат превърнати в парични средства, осигурявайки на предприятията капитала, от който се нуждаят, за да посрещнат краткосрочните си задължения. Тъй като обаче ликвидните активи обикновено са по-малко рентабилни от дългосрочните инвестиции, предприятията трябва внимателно да управляват портфейла си от ликвидни активи, за да гарантират, че разполагат с правилната комбинация от ликвидност и рентабилност.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма