Ликвидност

Когато една банка е ликвидна, това означава, че тя е в състояние да посрещне задълженията си със своите парични средства и краткосрочни активи в срок. Това е важно, защото ако банката не може да посрещне задълженията си, тя може да бъде принудена да затвори врати. Липсата на ликвидност може да доведе и до масово теглене на пари от банката, при което вложителите се опитват да изтеглят парите си наведнъж. Това може бързо да изчерпи ресурсите на банката и да доведе до още по-големи проблеми. За да избегнат тези проблеми, банките трябва внимателно да управляват своята ликвидност. Това означава, че трябва да разполагат с достатъчно парични средства и краткосрочни активи, за да покрият всички свои задължения, дори в периоди на напрежение. Като поддържат силна ликвидна позиция, банките могат да помогнат да се гарантира, че винаги ще могат да посрещнат своите

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма