Лихвен риск

Лихвеният риск е възможността бъдещи промени в лихвените проценти да се отразят неблагоприятно върху приходите на банката, като по този начин увеличат общия й ликвидационен риск. Когато лихвените проценти се повишават, разходите по заемите се увеличават, а стойността на инвестициите се понижава. Това може да има отрицателно въздействие върху крайния резултат на банката. В резултат на това банките трябва внимателно да следят промените в лихвените проценти и да предприемат мерки, за да се предпазят от потенциални загуби. Един от начините за това е да се хеджират срещу лихвения риск, като инвестират в продукти, които не са податливи на колебания в лихвените проценти. По този начин банките могат да сведат до минимум въздействието на лихвения риск върху приходите си и да се предпазят от потенциални загуби.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма