Лихводелител

Лихвеният процент е процентът от заема, който заемодателят начислява за използването на парите си. Доставчикът на лихви е субектът, който предоставя средствата по заема. Годишният лихвен процент е процентът, който се начислява за една година. Годишните лихвени проценти се използват за сравняване на различни заеми с различни условия. Периодичният лихвен процент е лихвеният процент, който се начислява за всеки период на заема, например месечен или тримесечен. Номиналният лихвен процент е посоченият или обявеният лихвен процент, без да се взема предвид евентуалното натрупване. Ефективният лихвен процент е истинската цена на заема, когато се вземе предвид сложната лихва. Важно е да разбирате всички тези лихвени проценти, когато купувате заем.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма