Лихвочисло

Lichvochisl е счетоводно число, което се използва за изчисляване на месечната лихва по сметката на клиента. Лихвеният процент се изчислява на базата на 360 дни в годината и 30 дни в месеца. Тази система позволява точно изчисляване на лихвата, независимо от броя на дните в месеца или от това дали има почивни дни. По този начин Lichvochisl е основен инструмент за изчисляване на лихви по кредитни сметки.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма