Лична лицензия

Персоналният лиценз е разрешение, издавано от Централната банка на лица с необходимата квалификация и опит в областта на банковото дело, за извършване на банкови операции. Лицата, на които е издаден личен лиценз, имат право да управляват и представляват банки и небанкови институции, да извършват сделки, които са посочени в текста на лиценза. Притежателят на личен лиценз трябва да има сключена подходяща застраховка за професионална отговорност. Личният лиценз е валиден за срок от 10 години от датата на издаване и може да бъде подновен от Централната банка при подаване на заявление.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма