Ломбарден кредит

Ломбардният кредит е вид краткосрочно финансиране, което обикновено се използва от бизнеса. Кредитополучателят залага ценни книжа или други активи като обезпечение по кредита, които след това могат да се използват за оборотен капитал или за други цели. Ломбардният кредит обикновено е по-скъп от другите видове финансиране, но може да бъде полезен инструмент за предприятия, които се нуждаят от бърз достъп до парични средства. Тъй като активите, заложени като обезпечение, обикновено са лесни за продажба, кредиторите обикновено са склонни да предоставят по-големи заеми и да предлагат по-гъвкави условия за погасяване. В резултат на това ломбардният кредит може да бъде полезен вариант за предприятия, които се нуждаят от бърз достъп до финансиране.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма