Банков маркетинг

Маркетингът е от съществено значение за всеки бизнес и банките не правят изключение. За да привличат и задържат клиенти, банките трябва внимателно да разработват своите маркетингови стратегии. Обикновено това включва промотиране на конкретни продукти или услуги за определен период от време, за да се постигне конкретна цел. Например през пролетта банката може да предложи специален лихвен процент по ипотечни кредити, за да стимулира покупката на жилища. Или пък банката може да премахне таксите за ограничен период от време, за да насърчи хората да откриват нови сметки. Като насочват внимателно маркетинговите си усилия, банките могат да гарантират, че достигат до правилната аудитория с правилното послание.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма