Ломбардна лихва

Ломбардното кредитиране е вид обезпечено кредитиране, при което като обезпечение се използват държавни ценни книжа. Италианската централна банка предлага тази услуга на банките при лонгобардния лихвен процент, който понастоящем е 2,50%. Ломбардното кредитиране позволява на банките да вземат заеми срещу притежаваните от тях държавни ценни книжа, което им осигурява допълнителна ликвидност в случай на нужда. Този вид кредитиране обикновено се използва от банките в периоди на пазарен стрес, когато източниците на финансиране са оскъдни. Като използват своите ценни книжа като обезпечение, банките могат да получат достъп до ликвидността, от която се нуждаят, за да изпълнят задълженията си. Ломбардираното кредитиране е важна част от италианската банкова система и играе съществена роля за поддържането на финансовата стабилност.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма