Лоши кредити

Лошият кредит е вземане на банката, по което има големи просрочия на главницата или лихвата. В отговор на пандемията covid-19 банките са принудени да отписват лоши кредити в резултат на широко разпространените икономически условия. Вследствие на това се стигна до увеличаване на необслужваните активи и влошаване на качеството на кредитните портфейли на банките. За да намалят тези рискове, банките трябва да въведат строги кредитни политики и процедури. Освен това те трябва да наблюдават отблизо съществуващия си кредитен портфейл за ранни признаци на напрежение. Само чрез предприемането на тези мерки банките могат да се надяват да се предпазят от постоянно съществуващата заплаха от лоши кредити.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма