Марж

Във финансите терминът "марж" се отнася до разликата между цената, на която се купува нещо, и цената, на която се продава. В банковото дело той се отнася до разликата между средния лихвен процент на даден актив и средния лихвен процент на даден пасив. Наличието на положителен марж е предпоставка банката да реализира печалба, при условие че балансът ѝ не е обременен с "лоши кредити"

Маржът се отнася до сумата пари, която банката заделя като обезпечение за даден заем. С други думи, това е сумата пари, която кредитополучателят трябва да има в наличност, за да получи заем. Размерът на маржа зависи от оценката на кредитора за кредитоспособността на кредитополучателя.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма