Марж на печалбата

Маржът на печалбата на банката е съотношението между печалбата след данъчно облагане и общите й приходи. Това е мярка за това колко ефективно банката генерира печалба от своите приходи. Високият марж на печалбата показва, че банката е добра в генерирането на печалба, докато ниският марж на печалбата показва, че банката не е толкова ефективна в генерирането на печалба. Средният марж на печалбата за банките в САЩ е 3,86% през 2017 г. Това означава, че средно банките в САЩ са генерирали 3,86 долара печалба на всеки 100 долара приходи. Маржът на печалбата може да варира значително в различните банки, а също така може да се променя във времето. Например маржът на печалбата на дадена банка може да бъде по-висок в година, когато лихвените проценти са ниски и

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма