Маркет - мейкъри

Във финансовия свят маркет-мейкърът е компания, която купува и продава акции за своя сметка, като реализира печалба от разликата между продажната и покупната цена. Маркет мейкъри има и на валутния пазар, където те играят важна роля при определянето на курсовете "купува" и "продава". Търговските банки са основните маркет мейкъри на тази арена и използват огромните си ресурси, за да влияят върху цените на валутите. По този начин маркет-мейкърите играят важна роля в световната икономика, като осигуряват ликвидност и стабилност.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма