Матуритет

Падежът на заема е времето, което остава до пълното погасяване на заема. Срокът на заема може да варира в зависимост от вида на заема и нуждите на кредитополучателя. Например ипотечният кредит за жилище обикновено е с по-дълъг срок от кредита за автомобил, тъй като погасяването на дълга отнема повече време. Датата на падежа е важна, тъй като тя определя кога ще бъде дължимо последното плащане. На кредитополучателите, които не са в състояние да погасят заемите си на датата на падежа, може да бъдат наложени такси за забава или други санкции. Датите на падежа играят важна роля и при определянето на лихвения процент по кредита. Заемите с по-кратки срокове обикновено имат по-ниски лихвени проценти от тези с по-дълги срокове, тъй като те са по-малко рискови за кредиторите. кредитополучателите трябва внимателно да обмислят условията

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма