Междубанков паричен пазар

Междубанковият паричен пазар е пазар на краткосрочни междубанкови кредити и депозити. Той се провежда за големи обеми ресурси с цел да се регулира ликвидността на банката във всеки един момент, като се поддържа оптимален размер на средствата по разплащателната й сметка в БНБ. Сделките, които осигуряват необходимите парични ресурси, се сключват между банки или други финансови институции. Междубанковият паричен пазар е важен инструмент за управление на ликвидността на банковата система. Той позволява на банките да управляват ежедневните си нужди от парични средства и да се справят с неочаквани изходящи потоци от средства. Междубанковият паричен пазар осигурява и механизъм за прехвърляне на средства между банките. Този пазар се използва от банките, за да посрещнат краткосрочните си нужди от финансиране и да управляват коефициентите си на ликвидност. Основните

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма