Междубанкови плащания

Системата за междубанкови плащания е мрежата, която позволява на банките да прехвърлят средства помежду си. Тази система се използва за уреждане на трансакции между клиенти, чиито сметки се обслужват от различни банки или техни клонове. За да се извърши междубанково плащане, банката на платеца трябва да има споразумение с банката на получателя. Тези споразумения са известни като кореспонденции. Системата за междубанкови плащания е важна част от световната финансова система и играе решаваща роля за осигуряване на нормалното функциониране на икономиката. Без тази система предприятията не биха могли да извършват плащания към доставчиците, а физическите лица не биха могли да изпращат пари на семейството и приятелите си. Междубанковата платежна система се използва и от правителствата и централните банки за извършване на плащания и трансфери

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма