Международен валутен фонд

Международният валутен фонд (МВФ) е международна организация, основана през 1944 г., за да подпомага стабилизирането на световната икономика. МВФ работи, като отпуска парични заеми на държави, които изпитват временни затруднения с платежния си баланс. За да получи заем от МВФ, правителството трябва да представи стабилизационна програма, в която да опише как планира да отстрани проблема. След като програмата бъде одобрена, МВФ отпуска заема и следи за неговото изпълнение. Ако програмата е успешна, тя спомага за стабилизирането на икономиката на страната и за избягване на по-нататъшни икономически трудности. МВФ също така предоставя техническа помощ и обучение на страните членки по различни икономически въпроси. В резултат на това МВФ играе важна роля в насърчаването на глобалната икономическа стабилност.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма