Международна лицензия

Международният лиценз е разрешение, издадено от Централната банка, което позволява на дадено лице или дружество да извършва банкови операции в страната и в чужбина. Притежателят на международен лиценз е подчинен на законите и разпоредбите на страната, в която извършва дейност, както и на законите и разпоредбите на страната, в която е установен. Освен това от тях се изисква да разкрият самоличността си и да представят доказателства за гражданството си. Международният лиценз е валиден за период от пет години, след което трябва да бъде подновен. трябва да се отбележи, че международният лиценз не дава имунитет срещу наказателно преследване за евентуално извършени престъпления. Важно е също така да се помни, че международният лиценз не дава на притежателя му право да работи в страната, в която

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма