Банков надзор

Банковият надзор е контролът, упражняван от Централната банка върху дейността на търговските банки и върху дейността на клоновете на чуждестранни банки в страната. Централната банка изисква от тях да й предоставят всички счетоводни и други документи и информация за дейността си, извършва одити и други целенасочени проверки за предприемане на необходимите действия за отстраняване на нарушения в банковата дейност, които застрашават сигурността на поверените на банките парични средства и други ценности, възпрепятстват правилното извършване на банковите сделки или могат да причинят материални щети. Като гарантира, че банките спазват разумни банкови практики, банковият надзор допринася за поддържане на доверието в банковия сектор и за предотвратяване на финансови кризи.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма