Менителница

Менителницата е кредитен документ, по силата на който едно лице, издателят, задължава друго лице, издателят, да плати определена парична сума, стойността на менителницата, на трето лице, получателя, в определен срок. Времето може да бъде незабавно (менителница на виждане) или в бъдеще (срочна менителница). Менителницата е прехвърляема, т.е. може да бъде прехвърлена чрез индосамент и предаване от получателя на притежателя срещу заплащане. След това титулярят може да продаде или сконтира менителницата. Тъй като притежателят не е задължително да бъде получател на плащането и може да е придобил менителницата на изплащане (т.е. на цена, по-ниска от нейната номинална стойност), той или тя ще претърпи загуба, ако плащането

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма