Метод на разделянето на паричните ресурси

Точното управление на паричните потоци е от решаващо значение за всеки бизнес. Без ясна представа за това откъде идват парите и кога ще пристигнат, може да е трудно да се вземат разумни финансови решения. Един от начините да се гарантира, че управлението на паричните потоци е възможно най-ефективно, е да се разделят паричните ресурси на отделни категории. Например оперативните парични потоци включват парични средства от такива неща като продажби, вземания и инвестиции. Капиталовите разходи, от друга страна, са по-дългосрочни разходи, свързани с неща като научноизследователска и развойна дейност или закупуване на ново оборудване. Чрез ясното определяне и разграничаване на различните източници на парични средства предприятията могат да се уверят, че използват ресурсите си по най-добрия начин.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма